Nacházíte se na stránkách sociální služby: DZR Koperníkova 1212.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě

Informace o službě

Veřejný závazek

Domov Jistoty má sídlo v Bohumíně, na ulici Slezská 164. Domov je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče v domově se zvláštním režimem s místem poskytování této služby na ul. Koperníkova 870 a Koperníkova 1212 v Bohumíně.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Sociální služba je určena pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, které mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Do okruhu osob, kterým je služba určena, nepatří osoby:

 • aktuálně závislé na návykových látkách (alkoholu a jiných drogách, vyjma nikotinu),
 • s převažujícími potížemi v oblasti poruch osobnosti,
 • se závažným zrakovým postižením, které potřebují specificky upravené prostředí a podmínky,
 • se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací,
 • s organickým poškozením mozku (vyjma F 06.2),
 • se syndromem demence,
 • s poruchami autistického spektra,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie),
 • kterým poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady, kterými se poskytování služby řídí:

 • Slušnost - základem práce v naší službě je slušná mezilidská komunikace (pozdrav, oslovení, vyjádření přání). K uživatelům služby při přistupujeme s respektem k jejich současnému stavu. Pokud se bavíme o uživateli v jeho nepřítomnosti (například na poradách týmu) bavíme se vždy takovým způsobem, jako by byl rozhovoru účasten.
 • Trpělivost - pracovníci respektují tempo uživatele, pozorují a hlídají své emoce (předcházení nevhodnému chování).
 • Odbornost - pracovníci se pravidelně školí a navyšují si své odborné kompetence. Aktivně se podílejí na výběru kurzů. Poznatky z kurzů se přenášejí do každodenního provozu služby.
 • Spolupráce - všichni pracovníci Domova se zvláštním režimem tvoří jeden tým. Pracovníci mají k uživatelům stejný přístup, sledují stejné cíle, které si společně s uživateli služby vytýčili. Spolupráce je důležitá i směrem ,,ven" - nejsme odborníci na vše a k naplnění stanovených cílů rádi využíváme možnosti spolupráce s dalšími odborníky /službami.
 • Pozitivní přístup - uživatelům služby je předáváno hlavní poselství ,,že to zvládnou" ať už sami, nebo s naší pomocí. Neúspěchy na cestě k dosažení cílů těchto cílů pracovníky neodradí.
 • Individuální přístup - respektujeme jedinečnost každého uživatele, jeho silné stránky i oblasti, ve kterých potřebujeme pomoci. Vysvětlujeme všem uživatelům služby, že míra podpory může být pro každého jiná, protože každý máme jiné dovednosti a schopnosti.
 • Důstojnost a ochrana práv - téma ochrany práv uživatelů je pro nás důležité ve všech rovinách každodenního života - při kontaktu s veřejností, při kontaktu s rodinou.
 • Aktivizace k nezávislosti a samostatnosti  - dáváme uživatelům služby možnost být nezávislí. Nesnažíme se pomáhat za každou cenu. Každý uživatel služby má hranice svých schopností někde jinde a je našim cílem tyto hranice správně definovat a pomáhat tam, kam schopnosti daného člověka již nesahají. Uživatelé motivujeme k udržení všech schopností, které mají a rozvoji těch dovedností a schopností, které rozvinout ještě lze.

   

   

Pravidla pro podání stížností

Podněty a připomínky – Podávat podněty (náměty, návrhy) a připomínky (drobná kritika) ke kvalitě nebo způsobu poskytování služby může každá osoba. Náměty a připomínky řešíme ihned nebo se na místě domluvíme, jak budou řešeny.

Stížnosti – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby může rovněž podat každá osoba (uživatel, rodinný příslušník, zaměstnanec, občan).

Na co si mohu stěžovat?

 • Na kvalitu poskytování sociální služby.
 • Na průběh poskytování služby.

K čemu stížnosti – (podněty, připomínky) slouží a jak pomáhají?

 • K ochraně práv uživatelů.
 • K zlepšování kvality a průběhu poskytování služeb.

Jaké zásady při vyřizování stížností uplatňujeme?

 • Vyřizování stížností je bezpečné (podání stížnosti osobu nijak nepoškodí – nesmí být na újmu toho, kdo jí podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána), důvěrné (není veřejné), věcně (drží se podstaty problému), efektivní (rychlé a účinné) a důsledné (věci jsou prověřovány do hloubky).

Kdo má právo podat stížnost na službu nebo způsob poskytování služby?

 • Uživatel.
 • Každá osoba.

Možnost zástupce

 • Uživatel, který si chce stěžovat, má právo, aby jej při podávání stížnosti zastupovala osoba, kterou určí. Rovněž má právo, aby podávání a projednává stížnosti spolu s ním osoba, kterou určí, účastnila.
 • Osobám se smyslovým postižením (sluchu, zraku) zprostředkujeme v případě potřeby podporu speciálních služeb (např. tlumočníka, převedení textu do bodového písma).

Jak mohu svoji stížnost vyjádřit?

 • Písemně, ústně i anonymně.
 • V případě ústního podání – zaměstnanec zařízení s Vámi sepíše zápis.

Komu mám osobně svou stížnost předat?

 • Vedoucímu zařízení.
 • Zaměstnancům DZR (např. klíčovým pracovníkům)

Jakým jiným způsobem mohu stížnost doručit, předat?

 • Poštou, telefonicky, elektronicky (e-mailem).
 • Vhodit do schránky důvěry (u vstupu do DZR)

Jak bude stížnost řešena?

 • Stížnost bude zaevidována.
 • Ředitel pověří zaměstnance k řešení stížnosti.
 • Pověřený zaměstnanec stížnost prošetří – vyhodnotí všechny okolnosti. Prošetřování provádí bez průtahů, diskrétně, věcně, efektivně a důsledně.
 • Na závěr rozhodne, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná, neoprávněná či neprověřitelná.
 • V případě, že je stížnost oprávněná či částečně oprávněná zajistí přijetí nápravných opatření.
 • S výsledky šetření seznámí ředitele.
 • Ředitel navržená nápravná opatření schválí nebo doplní.
 • Odpověď na stížnost dostanete nejpozději do 28 dnů od jejího převzetí případně od jejího sepsání zaměstnancem. Odpověď může mít písemnou formu nebo budete pozván k projednání a následně bude vyhotoven zápis.
 • Pokud nebudeme schopni z objektivních důvodů dodržet 28 denní lhůtu, budeme Vás včas informovat.

Jaké jsou možnosti opravných prostředků, když nejsem s vyřízením stížnosti spokojen?

 • Vnitřní – Ředitele informujte, že nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena. Požádejte ředitele, aby celá věc byla prošetřena a řešena znovu. Uveďte důvody své nespokojenosti a argumenty, kterými chce výsledek prověření stížnosti změnit.
 • Vnější – Jestliže nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost vyřešena (nebo nedošlo k požadované nápravě), může podat podnět na prošetření postupu při vyřizování stížnosti nadřízenému orgánu nebo institucím, které se zabývají sledováním lidských práv.

Nadřízeným orgánem je zřizovatel zařízení:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

adresa: 28. Října 117, 702 18 Ostrava

Bližší informace na tel.: +420 596 622 222

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

www.kr-moravskoslezsky.cz

Inspekčním orgánem je:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)

adresa: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01

Bližší informace na tel.: +420 221 921 111

E-mail: posta@mpsv.cz

Datová schránka: sc9aavg

www.mpsv.cz

Nezávislým orgánem je např.

1. Veřejný ochránce práv

adresa: Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, Brno 602 00

Bližší informace na tel.: +420 542 542 888

Vedoucí kanceláře: +420 542 542 554

E-mail: podatelna@ochrance.cz 

www.ochrance.cz

2. Český helsinský výbor

adresa: Český helsinský výbor

Jelení 5, Praha 1 118 00

Bližší informace na tel.: +420 220 515 223, +420 257 221 141, +420 220 515 188

E-mail: socialnisluzby@helcom.cz